Κατηγορίες

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 


ΣΥΝΟΨΗ 

Για εμάς στην Εταιρεία με την επωνυμία «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.», με έδρα την Αγία Παρασκευή Αττικής, Λεωφόρος Μεσογείων 395, με Α.Φ.Μ 099759170 της Δ.Ο.Υ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής «ΕΛΤΑ Courier»), η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων και η διαφύλαξη της ιδιωτικής σας ζωής και των δικαιωμάτων σας είναι προτεραιότητά μας. Η διαχείριση των δεδομένων σας τηρώντας όλες τις αρχές νόμιμης επεξεργασίας είναι για εμάς δέσμευση. Στόχος της παρούσας Πολιτικής είναι να σας ενημερώσουμε για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε καθώς και τη χρήση των δεδομένων σας κατά την περιήγησή σας στην παρούσα ιστοσελίδα, σεβόμενοι το εθνικό και ενωσιακό ρυθμιστικό πλαίσιο για την προθεσμία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένα τον Κανονισμό (ΕΕ) Προστασίας Δεδομένων 2016/679 («Κανονισμός» ή «ΓΚΠΔ»), το  ν. 4624/2019, ν.3471/2006 καθώς και τις Αποφάσεις, Οδηγίες και Γνώμες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής «Υφιστάμενη Νομοθεσία»). 
Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται σε όλες τις επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων που λαμβάνουν χώρα διαδικτυακά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας «www.ecouriermarket.com».  
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, οι έννοιες «Προσωπικά Δεδομένα», «Υπεύθυνος Επεξεργασίας, «Επεξεργασία», Εκτελών την Επεξεργασία», «Παραβίαση προσωπικών Δεδομένων» έχουν το νόημα που ορίζεται στον Κανονισμό. Περαιτέρω, οι κατωτέρω έννοιες ορίζονται ως ακολούθως: 

«Πελάτης» ονομάζεται το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) που πραγματοποιεί παραγγελίες και αγορές μέσω των Υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. 

«Υπηρεσία(ες)» είναι η υπηρεσία που παρέχεται από την Ιστοσελίδα προσφέροντας στο καταναλωτικό κοινό τη δυνατότητα να ανακαλύψει και να αγοράσει online τα προϊόντα των Συνεργατών καθώς και την υπηρεσία μεταφοράς του προϊόντος στον Πελάτη από την Εταιρεία.  

«Συνεργάτης» είναι ο έμπορος, ο οποίος έχοντας συνάψει σύμβαση με την Εταιρεία, χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα για την πώληση των προϊόντων του στο καταναλωτικό κοινό. 

«Χρήστης της ιστοσελίδας» ή «Χρήστης» ή «Εσείς» ή «Εσάς» είναι ο αγοραστής/πελάτης/επισκέπτης/εγγεγραμμένος χρήστης/Συνεργάτης (στο εξής συνολικά ο χρήστης) της Ιστοσελίδας. 

«Λογαριασμός» είναι η καταχώρηση του Πελάτη ως «Εγγεγραμμένου Χρήστη» στην Ιστοσελίδα, μέσω εγγραφής. 

«Εγγεγραμμένος Χρήστης» είναι ο Πελάτης ή ο Συνεργάτης, ο οποίος έχει δημιουργήσει λογαριασμό, έχει κάνει εγγραφή και χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της Εταιρείας. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ, ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΗ ΒΑΣΗ 

Η ΕΛΤΑ Courier, μέσω της Ιστοσελίδας «www.ecouriermarket.com» συλλέγει και περαιτέρω επεξεργάζεται τις ακόλουθες πληροφορίες για εσάς: 

Α. Εγγραφή Χρήστη 

Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων 

Προσωπικά Δεδομένα 

Σκοπός 

Νόμιμη Βάση 

Στοιχεία ταυτοποίησης 

Όνομα 

Δημιουργία λογαριασμού 

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ (Εκτέλεση Σύμβασης) 

Επώνυμο 

Στοιχεία επικοινωνίας 

Διεύθυνση 

Επικοινωνία μέσω της σχετικής φόρμας 

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ (Έννομο Συμφέρον) – Ποιοτική και διαδραστική εξυπηρέτηση των συνεργατών μέσω ψηφιακών μέσων 

Τ.Κ. 

Πόλη 

Τηλέφωνο 

Email 

Εγγραφή σε Newsletter 

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ & Άρθρο 11 παρ. 1 ν.3471/2006 (Συγκατάθεση) 


Β. Πελάτες 

Η αγορά προϊόντων γίνεται σύμφωνα με τις πολιτικές απορρήτου των Συνεργατών της Ιστοσελίδας. Κατά την αγορά προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας, ενώ οι Συνεργάτες υπόκεινται στις απαιτήσεις απορρήτου και ασφάλειας της Εταιρείας μας για τους Συνεργάτες, αυτοί οι συνεργάτες, όχι η ΕΛΤΑ Courier είναι υπεύθυνοι για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους. Κάνοντας μια πώληση ή μια αγορά μέσω της Ιστοσελίδας, μας καθοδηγείτε να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας με αυτόν τον τρόπο. Δεδομένου ότι αυτό είναι ένα σημαντικό μέρος των Υπηρεσιών που παρέχουμε, πρέπει να το κάνουμε αυτό για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης. 
Στο πλαίσιο αυτό, τα «Στοιχεία Ταυτοποίησης» (ονοματεπώνυμο) και τα «Στοιχεία Επικοινωνίας», ήτοι : «Διεύθυνση, πόλη, Τ.Κ., τηλέφωνο», ενδέχεται να κοινοποιηθούν από το Συνεργάτη στην περίπτωση που ανατεθεί στην «ΕΛΤΑ Courier» η αποστολή των δεμάτων. 

Γ. Ενεργοί/Υποψήφιοι Συνεργάτες: 

Κατηγορίες Δεδομένων 

Προσωπικά Δεδομένα 

Σκοπός 

Νόμιμη Βάση 

Στοιχεία ταυτοποίησης και επικοινωνίας 

Όνομα 

Δημιουργία λογαριασμού 

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. β’ ΓΚΠΔ (Εκτέλεση Σύμβασης)  

Επώνυμο 

Τηλέφωνο  

Επικοινωνία για θέματα που αφορούν το λογαριασμό 

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ (Έννομο Συμφέρον) – Ποιοτική και διαδραστική εξυπηρέτηση των συνεργατών μέσω ψηφιακών μέσων 

Email 

 
Δ. Χρήστες της ιστοσελίδας «www.ecouriermarket.com» 

Σκοπός 

Νομική Βάση 

Λειτουργία της Ιστοσελίδας 

 Άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ - (Επίτευξη εννόμου συμφέροντος – διασφάλιση ομαλής λειτουργίας της Ιστοσελίδας 

Λειτουργικότητας 

 Άρθρο 6 παρ. 1 περ. α’ ΓΚΠΔ (Συγκατάθεση του χρήστη 

Ανάλυσης 

Διαφημίσεων 

Σκοπού 

Τρίτων μερών 


Ε. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της αποστολής μηνύματος στον αυτόματο βοηθό (messenger banner) 

Προσωπικά Δεδομένα 

Σκοπός 

Νομική Βάση 

Όνομα χρήστη 

Επικοινωνία των χρηστών με την Εταιρεία 

Άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’ ΓΚΠΔ (Έννομο Συμφέρον) – Ποιοτική και διαδραστική εξυπηρέτηση των συνεργατών μέσω ψηφιακών μέσων 

Προσωπικά δεδομένα που περιλαμβάνονται στο μήνυμα του χρήστη 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies στην παρούσα Ιστοσελίδα, μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies (https://www.ecouriermarket.com/about/CookiesPolicy) της Ιστοσελίδας. 

Αποδέκτες 

Χρήση δεδομένων από εκτελούντες την επεξεργασία 

Προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, ορισμένες φορές απαιτείται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε εξωτερικούς συνεργάτες μας που επεξεργάζονται δεδομένα για λογαριασμό μας (λ.χ. εταιρείες διαφήμισης και υποστήριξης, παροχής πληροφοριακών συστημάτων, mailclients, Αρμοδίους Φορείς κατά τη διενέργεια ελέγχου κ.ο.κ.).  
Όταν απαιτείται να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών, η ΕΛΤΑ Courier διασφαλίζει ότι οι εν λόγω τρίτοι εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας και μέτρα ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Επίσης, φροντίζουμε πάντοτε να δεσμεύουμε συμβατικά τους τρίτους παρόχους σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια αυτών, ενώ σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται ότι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας για να σας παρέχουν σχετικές με την Ιστοσελίδα υπηρεσίες και για κανένα άλλο σκοπό. 

Άλλα τρίτα μέρη 

Η ΕΛΤΑ Courier δεν πρόκειται ποτέ να πουλήσει ή να παραχωρήσει έναντι ανταλλάγματος τα δεδομένα σας σε άλλες εταιρείες/οργανισμούς για κανένα σκοπό περιλαμβανομένων και των προωθητικών ενεργειών. H ΕΛΤΑ Courier, εκτός από τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών, ενδέχεται να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα μέρη, ως εξής: 

σε δημόσιες αρχές, δικαστήρια και τυχόν άλλα τρίτα μέρη, όταν αυτό απαιτείται από το νόμο ή απόφαση δικαστικών αρχών, 

Σε κάθε περίπτωση, τα τρίτα μέρη στα οποία ενδέχεται να διαβιβάζονται δεδομένα των χρηστών, δεσμεύονται συμβατικά έναντι της Εταιρείας ώστε να διασφαλίζεται η υποχρέωση εμπιστευτικότητας καθώς και όλες οι υποχρεώσεις που προβλέπονται από την Υφιστάμενη Νομοθεσία. Παράλληλα, τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών ενδέχεται να διαβιβάζονται σε δημόσιες αρχές, ανεξάρτητες αρχές κλπ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση τρίτου που επικαλείται έννομο συμφέρον και ακολουθώντας  όλες τις νόμιμες διαδικασίες. 

Προσωπικά Δεδομένα Ανήλικων Χρηστών 

Η παρούσα Ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε ανήλικους και δεν επιθυμεί να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα ανηλίκων (δηλαδή προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους). Επειδή όμως είναι αδύνατο να διασταυρώνεται και να επαληθεύεται η ηλικία των χρηστών της Ιστοσελίδας, παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες των ανηλίκων, σε περίπτωση που διαπιστώσουν οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κοινοποίηση προσωπικών δεδομένων εκ μέρους των ανηλίκων, να επικοινωνήσουν άμεσα με την Εταιρεία, προκειμένου να αναλάβει τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα (λ.χ. διαγραφή των δεδομένων τους). Σε περίπτωση που η Εταιρεία αντιληφθεί ότι έχει συλλέξει προσωπικά δεδομένα ανηλίκου, δεσμεύεται να τα διαγράψει αμέσως και να λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο για την προστασία των δεδομένων αυτών. 

Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων εκτός ΕOX 

Κατ’αρχήν τα προσωπικά δεδομένα σας δεν διαβιβάζονται σε χώρες τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΧ) ή/και διεθνείς Οργανισμούς. Σε περίπτωση που είναι αναγκαία η διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΟΧ), όπως λ.χ. σε περιπτώσεις όπου ο πάροχος μιας υπηρεσίας είναι εγκατεστημένος σε κράτος εκτός ΕΟΧ ή εάν εσείς βρίσκεστε σε τρίτη χώρα, η διαβίβαση αυτή θα γίνει τηρώντας όλες τις απαιτήσεις αναφορικά με τη σύννομη διαβίβαση προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες βάσει του Κεφαλαίου II σε συνδυασμό με το Κεφάλαιο V του Κανονισμού. 

Χρόνος τήρησης δεδομένων 

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας διατηρούνται για προκαθορισμένο και περιορισμένο χρονικό διάστημα, ανάλογα με τον σκοπό της επεξεργασίας, μετά την παρέλευση του οποίου διαγράφονται από τα αρχεία μας. Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου ή προβλέπεται συγκεκριμένη περίοδος διατήρησης, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών/ Συνεργατών που συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας για  την εκτέλεση σύμβασης, διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που τυγχάνουν επεξεργασίας για σκοπούς εμπορικής προώθησης κατόπιν συγκατάθεσης των χρηστών τηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης αυτής, χωρίς η ανάκληση αυτή να θίγει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας. 

Τρόποι προστασίας των δεδομένων σας 

Λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών από την επεξεργασία, η ΕΛΤΑ Courier λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών.  
Για να αποτρέψουμε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, να διατηρήσουμε την ακρίβεια των δεδομένων και να διασφαλίσουμε την κατάλληλη χρήση των προσωπικών δεδομένων των Υποκειμένων, η ΕΛΤΑ Courier λαμβάνει εύλογα μέτρα για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, τονίζεται ότι καμία μέθοδος διαβίβασης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι απολύτως ασφαλής. Λαμβάνονται, ωστόσο, όλα τα αναγκαία μέτρα ψηφιακής ασφάλειας δεδομένων (antivirus, firewall). 
Για τα φυσικά αρχεία που περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων, φροντίζουμε να λαμβάνουμε κατάλληλα μέτρα για την ασφάλειά τους τόσο από πρόσβαση χωρίς εξουσιοδότηση (λ.χ. κλείδωμα, διαβίβαση σε σφραγισμένο φάκελο, διαβάθμιση εμπιστευτικότητας), όσο και από φθορά ή καταστροφή (λ.χ. σύστημα πυροπροστασίας). 

Τα Δικαιώματα Σας 

Η Εταιρεία μεριμνά ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνεται άμεσα στα αιτήματά σας, για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία. Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα: 

το δικαίωμα να ενημερωθείτε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων («δικαίωμα ενημέρωσης»), 

το δικαίωμα να αποκτήσετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας που τελούν υπό επεξεργασία από την εταιρεία. Πιο συγκεκριμένα μπορείτε να ζητήσετε να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούνται από την εταιρεία («δικαίωμα πρόσβασης»), 

το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή δεδομένων σας από τα αρχεία της εταιρείας, εφόσον η επεξεργασία τους δεν είναι απολύτως απαραίτητη για την επιδίωξη των σκοπών για τους οποίους έχουν συλλεγεί (λ.χ. νομική υποχρέωση τήρησης τους, απουσία νόμιμης βάσης ή έννομου συμφέροντος) («δικαίωμα διαγραφής» ή «δικαίωμα στη λήθη»), 

το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ανεπίκαιρων δεδομένων που σας αφορούν ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που τηρούμε για εσάς («δικαίωμα διόρθωσης»), 

το δικαίωμα (σε ορισμένες περιπτώσεις) να αιτηθείτε τον περιορισμό επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, το οποίο συνεπάγεται ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε και διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μόνο προς όφελος σας αλλά όχι να τα επεξεργασθούμε για άλλους σκοπούς («δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας»), και 

το δικαίωμα να λάβετε ορισμένα από τα δεδομένα που έχετε ο ίδιος παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο /η να παράσχουμε ένα αντίγραφο των δεδομένων αυτών στο ως άνω μορφότυπο σε κάποιον άλλο οργανισμό («δικαίωμα φορητότητας»). 

το δικαίωμα να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή την συγκατάθεση που δώσατε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, χωρίς η ανάκληση αυτή, να επηρεάζει τη νομιμότητα της έως τότε επεξεργασίας. 

Επιπροσθέτως διατηρείτε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία δεδομένων ιδίως όταν η επεξεργασία στηρίζεται στο έννομο συμφέρον καθώς και σε απόφαση που σας αφορά και λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ («δικαίωμα εναντίωσης»). 
 
Σε περίπτωση άσκησης οποιοδήποτε εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων, ανάλογα με το αντικείμενο του εκάστοτε αιτήματος η Εταιρεία προβαίνει στην ικανοποίησή του, εφόσον είναι εφικτό εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή του αιτήματος και την ταυτοποίησή σας. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο (2) ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, αν το αίτημα είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων. Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία υποχρεούται, εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος, να σας ενημερώσει  για την καθυστέρηση, καθώς και για τους λόγους αυτής. Εντός του παραπάνω χρονικού διαστήματος σας ενημερώνουμε και για τυχόν άρνηση μας να ικανοποιήσουμε εν όλω ή εν μέρει το υποβληθέν αίτημα, καθώς και για τους λόγους της άρνησης. 
Τα ανωτέρω δικαιώματα σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα έχετε, σύμφωνα με την Υφιστάμενη Νομοθεσία και έναντι των Συνεργατών, στους οποίους θα πρέπει να απευθύνεστε σε περίπτωση που επιθυμείτε να τα ασκήσετε. 

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) 

H ΕΛΤΑ Courier έχει διορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων και την συμμόρφωση της Εταιρείας με την Υφιστάμενη Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε περαιτέρω πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία, η εάν επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε πολύ να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας και την ομάδα του στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:  
Εάν θεωρείτε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θίγονται με οποιονδήποτε τρόπο, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ελληνική Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στα κατωτέρω στοιχεία επικοινωνίας: www.dpa.gr, Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3,, 115 23, Αθήνα, Τηλ. Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, E-mail: contact@dpa.gr 

Αποποίηση Ευθύνης για Ιστότοπους Τρίτων 

Κουμπιά κοινωνικών μέσων 

Στον Ιστότοπο μας υπάρχουν κουμπιά κοινωνικών μέσων – Social media widgets (λ.χ. Facebook, Twitter, YouTube και LinkedIn) με την χρήση των οποίων, αφού ο χρήστης συνδεθεί στο κοινωνικό δίκτυο, δημιουργείται ειδικό ψηφιακό αποτύπωμα του, για το οποίο τόσο η ΕΛΤΑ Courier, όσο και το ίδιο το κοινωνικό δίκτυο, ενεργούν ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας.  

Για την ΕΛΤΑ Courrier,. σκοπός της επεξεργασίας των εν λόγω δεδομένων αποτελεί η βελτίωση της  λειτουργικότητας του Ιστοτόπου και των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και η ανάλυση της επισκεψιμότητάς του. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων, είναι το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να βελτιώνει και να διασφαλίζει τις υπηρεσίες που παρέχει στους χρήστες του Ιστοτόπου [ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ. 1 περ. στ’].  

Η ΕΛΤΑ Courrier δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για οποιαδήποτε μεταγενέστερη επεξεργασία διενεργηθεί σε αυτά από τους από κοινού Υπευθύνους. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική επεξεργασίας δεδομένων και τις επιλογές ρύθμισης των δικτύων αυτών, μπορείτε να επισκεφθείτε τις παρακάτω ιστοσελίδες: 

Ανακακατεύθυνση σε ιστότοπους Συνεργατών/ Τρίτων Μερών 

Στον Ιστότοπό μας υπάρχουν σύνδεσμοι οι οποίοι ανακατευθύνουν τους χρήστες σε ιστοτόπους Συνεργατών/Τρίτων Μερών, όπως κατά τη διενέργεια χρηματικής συναλλαγής. Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία δεν ελέγχει ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων, ούτε για τον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. 

Ειδικά για τις πληρωμές μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας : 
Δεν τηρούμε σε καμία περίπτωση αρχείο με τα στοιχεία της χρεωστικής/πιστωτικής σας κάρτας. Η Ιστοσελίδα μας δεν αποθηκεύει οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας πληκτρολογείτε κατά την υποβολή της παραγγελίας σας, ούτε ηχογραφούνται σε περίπτωση τηλεφωνικής παραγγελίας. Πριν την έγκριση οποιασδήποτε συναλλαγής, συνδέεστε απευθείας με υπερσύνδεσμο με άλλη ιστοσελίδα που χρησιμοποιεί μια διαδικτυακή τεχνολογία υπό την ευθύνη του σχετικού τραπεζικού ιδρύματος ή αδειοδοτημένου ιδρύματος ηλεκτρονικού χρήματος. Αυτό σημαίνει ότι η Ιστοσελίδα μας δεν χρησιμοποιεί, για κανένα λόγο, οποιαδήποτε στοιχεία πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας έχετε πληκτρολογήσει, καθώς αυτά δεν είναι ορατά σε αυτή. Επισημαίνεται ότι δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων, πληροφοριών, κ.λπ. που λαμβάνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Κατά συνέπεια, ΔΕΝ πρέπει να μας στέλνετε πληροφορίες και στοιχεία πληρωμής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). 

Επικαιροποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενδέχεται να τροποποιηθεί/αναθεωρηθεί στο μέλλον, στο πλαίσιο της κανονιστικής συμμόρφωσής της Εταιρείας καθώς και της βελτιστοποίησης και αναβάθμισης των υπηρεσιών του Ιστοτόπου μας. Συνιστούμε λοιπόν να ανατρέχετε κάθε φορά στη επικαιροποιημένη έκδοση της παρούσας Πολιτικής, για την επαρκή ενημέρωση σας. 

Ημερομηνία: Νοέμβριος 2022 

Λογαριασμος

Ανάκτηση Κωδικού
Μπορείτε να επαναφέρετε τον κωδικό σας από εδώ

Δεν βρέθηκε χρήστης με αυτά τα στοιχεία

Επιστροφή

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

Εάν είστε ήδη εγγεγραμμένος χρήστης, παρακαλούμε συνδεθείτε εδώ

Ξέχασες τον κωδικό σου;
Εγγραφή
Μπορείτε να δημιουργήσετε εύκολα το δικό σας λογαριασμό και να παρακολουθείτε τις παραγγελίες σας.

Λογαριασμος

my wishlist